Walne Zgromadzenie

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem w Spół­dzielni.
Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia należy:

 • uchwalanie kierunków rozwoju działalności gospodarczej oraz kulturalnej Spółdzielni.
 • zatwierdzanie sprawozdań rocznych z działalności i rocznych sprawozdań finansowych, rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu.
 • rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie.
 • podejmowanie uchwał w sprawie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat.
 • podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakła­du lub innej     wyodrębnionej jednostki organizacyjnej, Powyższego przepisu nie stosuje się do ustanawiania prawa odrębnej własności lokali i przeniesienia własności lokali.
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizac­ji gospodarczych oraz występowania z nich.
 • oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań jaką Spółdzielnia może za­ciągnąć.
 • podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, podziału Spółdzielni oraz likwidacji Spółdzielni.
 • rozpatrywanie w prawidłowo przeprowadzanym postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej.
 • uchwalanie zmian statutu Spółdzielni.
 • podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spół­dzielni ze Związku oraz upoważnienie Zarządu Spółdzielni do podej­mowania działań w tym zakresie.
 • wybór delegatów na zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona.
 • uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej.
 • wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółdzielni raz w roku w terminie do 30 czerwca.
Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów przez Zarząd Spółdzielni w każdym czasie.
Walne Zgromadzenie obowiązany jest zwołać Zarząd Spółdzielni na pisemne żądanie :

 • Rady Nadzorczej,
 • przynajmniej 1/10 liczby członków Spółdzielni.

Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia musi być złożone na piśmie z podaniem celu jego zwołania.
W Walnym Zgromadzeniu mogą brać udział członkowie Spółdzielni.
Każdy członek ma jeden głos bez względu na ilość udziałów.
W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć z głosem doradczym przedstawiciele Związku Rewizyjnego, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona, przedstawiciele Krajowej Rady Spółdzielczej oraz zaproszeni goście.
Członek może brać udział w Walnym Zgromadzeniu tylko osobiście, a osoby prawne przez ustanowionych w tym celu pełnomocników. Pełnomocnik nie może reprezentować więcej niż jednego członka.
Osoby ubezwłasnowolnione i osoby małoletnie biorą udział w Walnym Zgromadzeniu przez swoich opiekunów lub przedstawicieli ustawowych.
Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad podanym do wiadomości członków w terminach i w sposób określony w Statucie Spółdzielni.
Walne Zgromadzenie jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych na nim członków.
Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni.