Historia

       Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Wspólnota – Dąbie”  powstała  w 1991 roku  w wyniku podziału Spółdzielni Mieszkaniowej „Wspólnota ”  na 7 mniejszych jednostek organizacyjnych :

  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „BUDYNKI ROZPROSZONE”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „GROCHOWSKA”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „MAJORA BOCZNA”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „PRĄDNIK CZERWONY”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „UGOREK”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „WSPÓLNOTA-DĄBIE”
  • Spółdzielnia Mieszkaniowa   „CZŁONKOWIE OCZEKUJĄCY”

       Podział dokonany został  na podstawie Uchwały  Nadzwyczajnego Zebrania Przedstawicieli Członków S. M. „Wspólnota ” podjętej w dniu 15.12.1990 r.
Spółdzielnia  Mieszkaniowa „Wspólnota – Dąbie”  zarejestrowana  w  Sądzie Rejonowym  dla Krakowa – Śródmieścia  w dniu   11.07.1991r.  figuruje w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem  114808.  Spółdzielnia działa w oparciu o Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 r. (tj. Dz. U. z 2003 r. Nr 119, poz. 1116 ze zm.),  Ustawę Prawo Spółdzielcze z dnia 16 września 1982 r. (tj. Dz. U. z 2003r. nr 188, poz. 1848 ze zm.)  oraz  Statut Spółdzielni.
       Przedmiotem działalności Spółdzielni jest  zarządzanie nieruchomościami. Spółdzielnia zarządza  60 budynkami mieszkalnymi znajdującymi się w  Dzielnicy II –  Rejon Grzegórzki i Dąbie w Krakowie. Jest współwłaścicielem  budynków i mienia Spółdzielni , w którego skład  wchodzą  m.in.  budynki mieszkalne wielorodzinne, 6 pawilonów  handlowo-usługowych  i 10 zespołów garażowych. Całkowita powierzchnia terenów  zarządzanych przez Spółdzielnię wynosi 18,66ha.  W 60 budynkach mieszkalnych  znajduje się  3 789 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni  użytkowej 154 749m2. Aktualnie Spółdzielnia zrzesza  3 265 członków.
       Gospodarka zasobami spółdzielczymi oraz zasobami stanowiącymi współwłasność Spółdzielni, stanowi podstawową część prowadzonej przez nas działalności. Gospodarka ta prowadzona jest na podstawie przepisu art. 6.1. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych w ten sposób, że różnica pomiędzy kosztami a przychodami tej gospodarki zwiększa odpowiednio lub zmniejsza koszty tej gospodarki w roku następnym.
       Eksploatacja zasobów mieszkaniowych, troska o ich właściwy, dobry stan techniczny oraz sanitarno-porządkowy, zapewnienie warunków bezpiecznego zamieszkiwania oraz stałej i  na właściwym poziomie dostawy mediów  to podstawowe zadania realizowane przez Spółdzielnię.